EVLİYÂLAR ANSİKLOPEDİSİ  (10.CİLD)

 

 

   

CİLD       ALFABE       KONU       KABR-İ ŞERİFLER

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.
     
 

10. CİLD (PÎR İLYÂS - SOFYALI BÂLÎ EFENDİ)

P

...

PÎR İLYÂS

PÎR MUHAMMED ERZİNCÂNÎ

PÎR MUHAMMED GENCEVÎ

PÎR ŞÜKRULLAH HALVETÎ

PÎR TEVEKKÜL

PİREBİ SULTAN

PÎRÎ BABA

PÎRÎ HALÎFE HAMÎDÎ

PÎRÎ HALÎFE SULTAN

R

RÂBİA-İ ADVİYYE

RADIYÜDDÎN EL-GAZNEVÎ (Ali bin Saîd)

RADIYÜDDÎN KAZVÎNÎ

RAMAZAN HALÎFE

RAMAZAN MAHFÎ EFENDİ

RAMAZANOĞLU MAHMÛD SÂMİ

REBÎ BİN HAYSEM

RECÂ BİN HAYVE

RECEP ENİS DEDE

REMLÎ ŞÂFİÎ

RESÛL ZEKİ EFENDİ

RİSLÂN DIMEŞKÎ

RÛŞEN EFENDİ (Büyük Rûşen)

RÛZBEHÂN BAKLÎ

RÜKNEDDÎN-İ ÇEŞTÎ

RÜKNEDDÎN EBܒL-FETH

RÜSTEM HALÎFE BURSEVÎ

RÜVEYM BİN AHMED

S

SÂBİT EBÜ'L-MEÂNÎ

SÂBİT BİN ESLEM EL-BENÂNÎ

SAÇLI İBRÂHİM EFENDİ

SA'DÎ-İ ŞİRÂZÎ

SÂDIK ALİ EFENDİ

SÂDIK EFENDİ

SADIR SULTAN

SADREDDÎN BİN BEHÂEDDÎN ZEKERİYYÂ

SADREDDÎN HAYÂVÎ

SADREDDÎN-İ KONEVÎ

SADREDDÎN MUHAMMED HORASÂNÎ

SA'DÜDDÎN İSMÂİL EFENDİ

SA'DÜDDÎN-İ KAŞGÂRÎ

SÂFÎ ÂMİDÎ BOLEVÎ

SAFİYYÜDDÎN ERDEBİLÎ

SAFRANBOLULU İSMÂİL NECÂTÎ

SAÎD BİN CÜBEYR

SAÎD BİN MÜSEYYİB

SAİD NURSÎ

SAİD ŞEMİD

SAİDÜDDÎN FERGÂNÎ

SÂKIB DEDE

SÂLİH BABA

SÂLİH BİN BEŞÎR EL-MÜRRÎ

SÂLİH EFENDİ

SÂLİH GÜLÂBÎ

SÂLİH SIBKÎ

SÂLİM BİN ABDULLAH

SÂLİM ŞEBŞÎRÎ

SALTUK TÜRKÎ

SANDIKLI ŞEYHİ HASAN HAMDİ EFENDİ

SARI ABDULLAH EFENDİ

SARI AHMEDZÂDE EL-HÂC MEHMED EFENDİ

SARI NÂSUH

SARI SALTUK

SARI YÂKUB

SEFER EFENDİ

SEHL BİN ABDULLAH TÜSTERÎ

SELÂHADDÎN UŞÂKÎ

SELÂHADDÎN ZERKÛB

SELÂMİ ALİ EFENDİ

SELEME BİN DÎNÂR

SELÎM FETİHPÛRÎ

SELÎM KIRÎMÎ

SELÎM EL-MESÛTÎ

SEMNÂNÎ (Eşref Seyyid Emîr Cihângir)

SEMNÛN MUHİB

SENÂULLAH-İ DEHLEVÎ

SENÂULLAH HARÂBÂTÎ

SENÂULLAH-İ SEBNEHLÎ

SENÛSÎ (Muhammed bin Yûsuf)

SERRÂC

SERTARÎKZÂDE MEHMED EMİN EFENDİ

SERÛCÎ

SEYFEDDÎN-İ FÂRÛKÎ

SEYFEDDÎN HALVETÎ

SEYFEDDÎN MENÂRÎ

SEYYİD ABDÜLAZÎZ

SEYYİD ABDÜLHAKÎM

SEYYİD AHMED ÇAPAKÇURÎ

SEYYİD AHMED HİCÂBÎ

SEYYİD AHMED-İ KEBÎR ER-RUFÂÎ

SEYYİD AHMED SÜNNETÎ

SEYYİD AHMED ŞEVKİ NAKŞİBENDÎ

SEYYİD ALÂEDDÎN ALİ SEMERKANDÎ

SEYYİD ALİ HEMEDÂNÎ

SEYYİD ATÂ

SEYYİD BİLÂL

SEYYİD EBÛ ALİ TUNUSÎ

SEYYİD EMÎR BURHÂN

SEYYİD EMÎR HAMZA

SEYYİD EMÎR KÜLÂL

SEYYİD HÂRUN VELÎ

SEYYİD HASAN BERZENCÎ

SEYYİD HASAN MÜKENNÂ

SEYYİD HÜSEYİN BURHÂNEDDÎN EFENDİ

SEYYİD KÂSIM TEBRÎZÎ

SEYYİD MAHMÛD ÇAĞIRGAN

SEYYİD MUHAMMED MURÂDÎ

SEYYİD MUHAMMED OSMAN EL-MERGÂNÎ

SEYYİD MUHAMMED ŞÂH

SEYYİD MUSLİHİDDÎN EFENDİ

SEYYİD NİZÂM EFENDİ

SEYYİD ÖMER EFENDİ

SEYYİD RADIYYÜDDÎN ALİ

SEYYİD SÂLİH

SEYYİD SEYFULLAH KÂSIM EFENDİ

SEYYİD ŞERÎF CÜRCÂNÎ

SEYYİD VELÂYET

SEYYİD YAHYÂ EFENDİ

SEYYİDET NEFÎSE

SEYYİDET SEKÎNE

SIBGATULLAH ARVÂSÎ

SIBGATULLAH-I BERVECÎ

SIRRÎ-Yİ SEKATÎ

SİNÂN EFENDİ

SİNÂN ERDEBİLÎ

SİNÂNÜDDÎN YÛSUF AMÂSÎ

SİRÂCEDDÎN ÖMER HALVETÎ

SİVÂSÎ ABDÜLMECÎD EFENDİ

SOFU BABA

SOFYALI BÂLÎ EFENDİ