CŻLD       ALFABE       KONU       KABR-Ż ŽERŻFLER

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.
     
 

SUMÂDÎ

Şam'da yetişen velīlerden. İsmi, İbrāhim bin Ahmed bin Dāvūd bin Müslim bin Muhammed'dir. Vā'iz ismiyle şöhret buldu. Doğum tārihi ve yeri bilinmemektedir. 1644 (H.1054) senesinde Havran'ın köylerinden Sumādī'de vefāt etti. Bābüssagīr kabristanlığına defnedildi.

İbrāhim Sumādī, Emevī Cāmiinde imām olup, zühd ve verā sāhibi, ālim, fakīh, vāiz bir zāt idi. Nasīhatleri, dinleyenlere tesir eder ve huşū verirdi. Zamānının büyük ālimlerinden olan Şemsüddīn Meydānī'nin derslerinde yetişti. Onun vefātıyla,Şam müftīsi Necmüddīn-i Gazzī'ye talebe oldu. Her ikisinden ēok istifāde etti. Hadīs, fıkıh ilimlerini öğrendi. Şam'da fetvālar verdi ve ders okuttu. Emr-i bil mārūf ve nehy-i anil-münkerde bulundu. (Yāni Allahü teālānın emir ve yasaklarını aēık ve anlaşılır olarak insanlara anlattı.) Çok kimseler kendisinden istifāde ettiler. Çok sālih bir zāt idi. Kerāmetleri görülüp, dilden dile anlatıldı.

Ahmed Meydānī dedi ki: "BirgünEmevī Cāmiinde İbrāhim Sumādī'yi gördüm. Bir ēocukla ilgilendi ve yanağını tuttu. Ben bu hāli iyi görmeyip; "Âlim bir zāt böyle yapar mı?" diye iēimden geēirdim ve oradan ayrıldım. Gece bir rüyā gördüm. Rüyāmda İbrāhim Sumādī bir at üzerinde idi. Etrafını ālimler kuşatmıştı. Ben de elini öpmek iēin yaklaştım. Bana dönüp; Îtirāzından vazgeē. Allahü teālānın sevgili kulları hakkında sū-i zanda bulunma!" buyurdu. Sabahleyin doğruca huzūruna koştum. Beni gülerek karşıladı ve; "Herhalde düşüncenden vazgeētin" buyurdu. Îtiraf edip özür diledim."

İbrāhim Sumādī, Allahü teālānın sevgili bir kulu idi. Duāsı makbūldü. Allahü teālādan kendisine dört evlād ihsān etmesini ve her birinin dört hak mezhepten birinde ālim kişiler olmasını diledi. Duāsı kabūl oldu. Müslim ismindeki oğlu, Mālikī mezhebinde; Abdullah ismindeki oğlu, Hanbelī mezhebinde; Mūsā ismindeki oğlu, Şāfiī mezhebinde; Muhammed ismindeki oğlu, Hanefī mezhebinde fazīlet sāhibi ve ālim oldular.

 

KAYNAKLAR

1) Hulāsāt-ül-Eser; c.1, s.49

2) Cāmiu Kerāmāt-il-Evliyā; c.1, s.249

3) İslām Âlimleri Ansiklopedisi; c.15, s.314