CİLD       ALFABE       KONU       KABR-İ ŞERİFLER

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.
     
 

ŞEYH ABDURRAHMÂN

Irak' ta yetişen evliyâdan. İsmi Abdurrahmân bin Osman Sirâcüddîn Tavilî, künyesi Ebü'l-Vefâ'dır. 1837 (H.1253) târihinde Biyâre'de doğdu. 1868 (H.1285) târihinde Bağdat'ta vefât etti. Kabri oradadır.

Abdurrahmân Ebü'l-Vefâ, iyi bir âile terbiyesi gördü. Kur'ân-ı kerîmi hatmetti. Memleketinde ilim sâhibi zâtlardan okudu. Molla Mahmûd, Molla Hâmid, Mevlânâ Ahmed bunlardandır. Velî bir zât olan Şeyh Osman Efendiden velîlik yolunun bilgilerini öğrendi ve evliyâlık makâmına kavuştu. Babasından icâzet alıp insanlara hak yolun bilgilerini, Nakşibendî yolunun edeblerini öğretmeye başladı. Kalpleri nûrlandıran bir zâttı. Tasavvuf yoluna yeni girmiş bir talebeye baktığında kalbi nûrlanır, riyâzet ve nefsiyle uğraşmaya lüzum kalmadan mânevî derecelerde yükselirdi. Onun bu hâlini babası görünce; "Oğlum! Zorluk çekmeden kazanılan ilmin kadir ve kıymeti bilinmez, hakkı gözetilmez. Bu sebeple Kur'ân-ı kerîmde Allahü teâlâ meâlen; "Bizim uğrumuzda cihâd edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz." (Ankebût sûresi: 69) buyurdu."

Şeyh Abdurrahmân hazretleri babasının vefâtından sonra, 1866 târihinde Bağdât'a gitti ve Seyyid Abdülkâdir Geylânî Câmiinin odalarından birine yerleşip orada ibâdetle meşgûl oldu. Daha sonra hac için Mekke-i mükerremeye gitti. Hac dönüşü daha önce yerleştiği mübârek mekânda ömrünün son günlerini geçirdi. 1868 (H.1285) senesinde orada vefât etti. Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin mübârek kabrinin bulunduğu câmi civârına defnedildi.

 

KAYNAKLAR

1) Ulemâünâ fî Hidmet-il-İlmi Ved'dîn; s.275