EVLİYÂLAR ANSİKLOPEDİSİ  ( A )

 

 

   

CİLD       ALFABE       KONU       KABR-İ ŞERİFLER

A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  İ  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z
     
 

A

01. CİLD (ABAPÛŞ-İ VELÎ - ABDÜLMECÎD ŞİRVÂNÎ)

ABAPÛŞ-İ VELÎ

ABBÂDÎ

ABBÂS BİN HAMZA EN-NİŞÂBÛRÎ

ABBAS MEHDİ

ABDİL DEDE

ABDULLAH BİN ABDÜLAZÎZ

ABDULLAH BİN ABDÜLAZÎZ (OSMAN) EL-YUNEYNÎ

ABDULLAH BİN ABDÜLGANÎ EL-MAKDİSÎ

ABDULLAH EL-ACEMÎ

ABDULLAH BİN AVN

ABDULLAH AYDERÛSÎ

ABDULLAH-I BOSNEVÎ

ABDULLAH-I DEHLEVÎ

ABDULLAH BİN DÎNAR

ABDULLAH BİN EBÛ BEKR EL-AYDERÛS

ABDULLAH BİN EBÛ HUZEYL EL-ANEZÎ

ABDULLAH EFENDİ

ABDULLAH EFENDİ, (Himmetzâde)

ABDULLAH-I ENSÂRÎ

ABDULLAH FAHRİ BABA

ABDULLAH BİN GÂLİB

ABDULLAH-I GÜRCİSTÂNÎ

ABDULLAH BİN HABİB SÜLEMÎ

ABDULLAH HADDÂDÎ

ABDULLAH HARRÂZ

ABDULLAH HASÎB YARDIMCI

ABDULLAH HAYDERÎ

ABDULLAH BİN HÂZIR

ABDULLAH HERÂTÎ

ABDULLAH BİN HIDIR EZ-ZAĞBÎ

ABDULLAH BİN HUBEYK

ABDULLAH-I İLÂHÎ

ABDULLAH İMÂMÎ İSFEHÂNÎ

ABDULLAH-I İSFEHÂNÎ (Kutbüddîn-i İsfehbezî)

ABDULLAH EL-KASSÂR

ABDULLAH KAŞGARİ

ABDULLAH MEKKÎ ERZİNCÂNÎ

ABDULLAH BİN MENÂZİL

ABDULLAH MENÛFÎ

ABDULLAH BİN MUHAMMED BİN ABDURRAHMÂN

ABDULLAH BİN MUHAMMED BÂKİ-BİLLAH

ABDULLAH BİN MUHAMMED EL-HADRAMÎ

ABDULLAH BİN MUHAMMED MÜRTEİŞ

ABDULLAH BİN MUHAMMED RÂSİBÎ

ABDULLAH BİN MUHAMMED RÂZÎ

ABDULLAH BİN MUHAYRIZ

ABDULLAH BİN MÜBÂREK

ABDULLAH-I ŞEMDÎNÎ

ABDULLAH-I ŞÜTTÂRÎ

ABDULLAH TERCÜMÂN

ABDULLAH İBNİ VEHB

ABDULLAH YÂFİÎ

ABDULLAH-I YEMENÎ

ABDULLAH BİN ZEYD

ABDURRAHMÂN BİN AHMED (Abdurrahmân-ı Zâz)

ABDURRAHMÂN BİN ALİ SEKKÂF

ABDURRAHMÂN ARVÂSÎ

ABDURRAHMÂN BABA

ABDURRAHMÂN BECELÎ

ABDURRAHMÂN BUCEYREMÎ

ABDURRAHMÂN EFENDİ (Zileli)

ABDURRAHMÂN EFENDİ

ABDURRAHMÂN GÂZİ

ABDURRAHMÂN-I HARPÛTÎ

ABDURRAHMÂN MAĞRİBÎ

ABDURRAHMÂN BİN MEHDÎ

ABDURRAHMÂN BİN MUHAMMED

ABDURRAHMÂN BİN MUHAMMED EL-KAYRAVÂNÎ

ABDURRAHMÂN BİN MUHAMMED ES-SEKKÂF

ABDURRAHMÂN NESÎB EFENDİ

ABDURRAHMÂN SÂMİ NİYÂZİ

ABDURRAHMÂN SULTAN

ABDURRAHMÂN TAFSÛNCÎ

ABDURRAHMÂN TÂGÎ (Tâhî)

ABDURRAHMÂN BİN YÛSUF RÛMÎ

ABDÜLA'LÂ KUREŞÎ

ABDÜLAZÎZ BEKKİNE

ABDÜLAZÎZ DEBBAĞ

ABDÜLAZÎZ DEHLEVÎ

ABDÜLAZÎZ DÎRÎNÎ

ABDÜLAZÎZ BİN EBÛ REVVÂD

ABDÜLBÂKİ EFENDİ

ABDÜLEHAD

ABDÜLEHAD NÛRÎ

ABDÜLEHAD SERHENDÎ

ABDÜLFETTÂH-I BAĞDÂDÎ AKRÎ

ABDÜLFETTÂH-I VELÎ

ABDÜLGAFÛR DEDE (Seyyid)

ABDÜLGAFÛR HÂLİDÎ MÜŞÂHİDÎ

ABDÜLGANÎ EFENDİ

ABDÜLGANÎ NABLÜSÎ

ABDÜLHÂDİ BEDEVÂNÎ

ABDÜLHAK-I DEHLEVÎ

ABDÜLHAKÎM ARVÂSÎ

ABDÜLHAKÎM HÜSEYNÎ

ABDÜLHAKÎM-İ SİYALKÛTÎ

ABDÜLHÂLIK GONCDÜVÂNÎ

ABDÜLHAMÎD BİN NECÎB NÛBÂNÎ

ABDÜLHAMÎD ŞİRVÂNÎ

ABDÜLHAY

ABDÜLHAY CELVETÎ

ABDÜLHAY EFENDİ (Öztoprak)

ABDÜLKÂDİR BERZENCÎ HAYDERÎ

ABDÜLKÂDİR CEZÂYİRÎ

ABDÜLKÂDİR DEŞTÛTÎ

ABDÜLKÂDİR DÜCÂNÎ

ABDÜLKÂDİR GEYLÂNÎ

ABDÜLKÂDİR SIDDÎKÎ

ABDÜLKÂHİR SÜHREVERDÎ

ABDÜLKEBÎR EVLİYÂ

ABDÜLKERÎM CÎLÎ

ABDÜLKERÎM EFENDİ

ABDÜLKERÎM KÂDİRÎ

ABDÜLKUDDÛS

ABDÜLLATÎF CÂMÎ

ABDÜLLATÎF EFENDİ (Pamuk Kâdı)

ABDÜLLATÎF KUDSÎ

ABDÜLMECÎD EFENDİ

ABDÜLMECÎD ŞİRVÂNÎ

02. CİLD (ABDÜLMELİK ET-TABERÎ - ALÂEDDÎN-İ ATTÂR)

ABDÜLMELİK ET-TABERÎ

ABDÜLMUGÎS BİN ZÜHEYR

ABDÜLMU'TÎ EFENDİ

ABDÜLULÂ

ABDÜLVÂHİD-İ LÂHORÎ

ABDÜLVÂHİD BİN MUHAMMED

ABDÜLVÂHİD BİN ZEYD

ABDÜLVEHHÂB BUHÂRÎ

ABDÜLVEHHÂB GÂZİ

ABDÜLVEHHÂB BİN İBRÂHİM

ABDÜLVEHHÂB-I MISRÎ

ABDÜLVEHHÂB MÜTTEKÎ

ABDÜLVEHHÂB-I ŞA'RÂNÎ

ABDÜRRAHÎM ARVÂSÎ

ABDÜRRAHÎM İSTAHRÎ

ABDÜRRAHÎM-İ MERZİFONÎ

ABDÜRRAHÎM TIRSÎ

ABDÜRREŞÎD SÂHİB FÂRÛKÎ

ABDÜRREZZÂK ALİ EFENDİ

ABDÜRREZZÂK DEDE

ABDÜSSELÂM BİN MEŞÎŞ HASENÎ

ACEPŞİR EFENDİ

AÇIKBAŞ MAHMÛD EFENDİ

ÂDEM-İ BENNÛRÎ

ADİYY BİN MÜSÂFİR

AHISKALI ABDULLAH EFENDİ

AHISKALI ALİ HAYDAR EFENDİ

AHÎ BAYRAM

AHÎ EVRAN

AHÎ SİNAN

AHÎ SİRÂC

AHÎ ŞORBA

AHMED BİN ABDURRAHMÂN ES-SEKKÂF

AHMED ABDÜLHAK RADULEVÎ

AHMED EL-ALESÎ

AHMED BİN ALEVÎ

AHMED AMİŞ EFENDİ

AHMED BİN ÂSIM ANTÂKÎ

AHMED BÂBÂ TENBEKTÎ

AHMED-İ BEDEVÎ

AHMED BEHLÜL

AHMED BERKÎ

AHMED BÎCÂN

AHMED CÂHİDÎ EFENDİ

AHMED CÜZEYRÎ (Cezerî)

AHMED DEDE

AHMED DEDE (Başmakçılı)

AHMED DERDÎRÎ

AHMED DİYOBENDÎ

AHMED BİN EBÛ BEKR

AHMED BİN EBÛ BEKR AYDERÛSÎ

AHMED BİN EBÜ'L-HAVÂRÎ

AHMED BİN EBÜ'L-HAYR EŞ-ŞEMÂHÎ

AHMED BİN EBÛ VERD

AHMED EFLÂKÎ

AHMED EĞRİBOZÎ

AHMED FEYZÎ EFENDİ

AHMED GAZÂLÎ

AHMED BİN HADRAVEYH

AHMED HAMMÂMÎ

AHMED BİN HANBEL

AHMED HÂNÎ

AHMED BİN HARB

AHMED HAZNEVÎ

AHMED HİLMİ EFENDİ

AHMED HULÛSİ EFENDİ

AHMED BİN HÜSEYİN AYDERÛSÎ

AHMED BİN İBRÂHİM MESÛHÎ

AHMED BİN İBRÂHİM EL-VÂSITÎ

AHMED BİN İDRÎS

AHMED BİN İSHAK

AHMED İZZET EFENDİ

AHMED KÂBİLÎ

AHMED KÂDİRÎ

AHMED KÂRAZÎ DİYÂRIBEKRÎ

AHMED İBNİ KEMÂL

AHMED KİHTÛ

AHMED KUDDÛSÎ

AHMED KUSEYRÎ

AHMED MEKKÎ EFENDİ

AHMED BİN MESRÛK

AHMED BİN MEVDÛD ÇEŞTÎ

AHMED BİN MUHAMMED

AHMED BİN MUHAMMED HÂNÎ EL-ESREM

AHMED BİN MÛSÂ EL-ACÎL

AHMED MÜRŞİDÎ EFENDİ

AHMED NAHLÂVÎ

AHMED NÂMIKÎ CÂMÎ

AHMED NECİBÎ

AHMED NÛBÂNÎ

AHMED BİN OSMAN ŞERNÛBÎ

AHMED BİN ÖMER ZEYLA'Î

AHMED RAÛFÎ

AHMED RIFÂÎ

AHMED SAÎD-İ FÂRÛKÎ

AHMED SÂRBÂN

AHMED SATÎHA

AHMED SAYYÂD

AHMED BİN SELMÂN EN-NECCÂD

AHMED ES-SENÛSÎ

AHMED SİYÂHÎ

AHMED BİN SÜLEYMAN ERVÂDÎ

AHMED ŞEMSEDDÎN MARMARAVÎ

AHMED ŞEYBÂNÎ

AHMED ŞÎRÂNÎ

AHMED-İ TİCÂNÎ

AHMED BİN ÜSTÂZÜ'L-A'ZAM

AHMED BİN YAHYÂ EL-CELÂ

AHMED YEKDEST CÜRYÂNÎ

AHMED YESEVÎ

AHMED EZ-ZÂHİD

AHMED-İ ZERRÛK

AHMED BİN ZEYD

AHMED ZİYÂÜDDÎN EFENDİ

AHMED ZİYÂEDDÎN GÜMÜŞHÂNEVÎ

AHMEDULLAH

AHMEDÜ BAMBA

AHNEF EL-HEMEDÂNÎ

AHNEF BİN KAYS

ÂİŞE BİNTİ CÂFER-İ SÂDIK

AKBIYIK SULTAN

AKŞEMSEDDÎN

AKYAZILI SULTAN

ALÂ BİN ZİYÂD

ALÂEDDÎN ÂBİZÎ

ALÂEDDÎN ALİ ERDEBİLÎ

ALÂEDDÎN ALİ ESVED KARAHİSÂRÎ (Kara Hoca)

ALÂEDDÎN ALİ FENÂRÎ (Alâeddîn Ali bin Yûsuf)

ALÂEDDÎN ARABÎ EFENDİ

ALÂEDDÎN-İ ATTÂR

03. CİLD (ALÂEDDÎN GONCDÜVÂNÎ - AZZÂZ BİN MÜSTEVDÎ EL-BETÂİHÎ)

ALÂEDDÎN GONCDÜVÂNÎ

ALÂEDDÎN BİN ESAD LÂHORÎ

ALÂEDDÎN HALVETÎ

ALÂEDDÎN HAREZMÎ

ALÂEDDÎN KONEVÎ

ALÂEDDÎN-İ SÂBİR

ALÂEDDÎN UŞÂKÎ

ALÂÜDDEVLE SEMNÂNÎ

ALEVÎ BİN ABDULLAH

ALEVÎ BİN ALİ

ALEVÎ BİN MUHAMMED

ALEVÎ BİN MUHAMMED SÂHİB-ÜD-DEVÎLE

ALEVÎ BİN ÜSTÂZ-ÜL-A'ZAM

ALİ BİN ABDULLAH BİN ABBÂS

ALİ BİN ALEVÎ BİN MUHAMMED

ALİ BEHÇET EFENDİ

ALİ BEKKÂ

ALİ BİN BENDÂR SAYRAFÎ

ALİ DEDE BOSNEVÎ

ALİ BİN EBÛ BEKR EL-İDRÎSÎ

ALİ EFENDİ

ALİ EFENDİ (Midillili)

ALİ BİN EMRULLAH

ALİ FERÂHÎ

ALİ BİN FUDAYL

ALİ GÂLİB VASFÎ EFENDİ

ALİ GAV SULTAN

ALİ HÂDÎ (Nakî)

ALİ HÂFIZ

ALİ BİN HAMZA EL-İSFEHÂNÎ

ALİ EL-HARÎRÎ

ALİ HAVÂS BERLİSÎ

ALİ BİN HEYTÎ

ALİ İSFEHÂNÎ

ALİ KAZVÂNÎ (Kîzvânî)

ALİ MAHALLÎ

ALİ EL-MASÎSÎ

ALİ BİN MEYMÛN MAĞRİBÎ

ALİ BİN MUHAMMED

ALİ BİN MUHAMMED BİN BEŞŞÂR

ALİ BİN MÛSÂ FEŞLİ

ALİ BİN MUSTAFA ÖMERÎ

ALİ BİN MUVAFFAK

ALİ MÜTTEKÎ EL-HİNDÎ

ALİ MÜZEYYEN

ALİ NÂTİKÎ

ALİ NEBTÎTÎ

ALİ OSMAN EFENDİ

ALİ RÂMİTENÎ

ALİ RIZÂ

ALİ RIZÂ ACARA

ALİ SEMERKANDÎ

ALİ SEPTÎ

ALİ SİNCÂRÎ

ALİ ŞEVNÎ

ALİ BİN ŞİHÂB

ALİ BİN YAHYÂ GEYLÂNÎ

ALİ YEŞRÛTÎ

ALİHAN BABA

ALKAME BİN KAYS

ALVÂN HAMEVÎ

ALVARLI MUHAMMED LÜTFİ (Efe)

AMASYALI SEYDÎ HALÎFE

A'MEŞ (Süleymân bin Mihrân)

ÂMİNE-İ REMLİYYE

ÂMİR BİN ABDULLAH

ÂMİR BİN ABDULLAH ANBERÎ

AMMÂR-I YÂSER

AMR BİN DÎNÂR

AMR BİN KAYS EL-MÜLÂÎ

AMR BİN MEYMÛN EVDÎ

AMR BİN MÜRRE

AMR BİN OSMAN MEKKÎ

AMR BİN ŞURAHBİL

AMR BİN UTBE

ANKARAVÎ İSMÂİL RUSÛHÎ

ANKUZU BABA

ARAB BABA

ARAB DEDE

ARAB DEDE (Hacı Dede)

ARABÎ FEŞTÂLÎ EL-MAĞRİBÎ

ARABGİRLİ ÖMER BABA

ÂRİF-İ DİKGERÂNÎ

ÂRİF-İ RİVEGERÎ

ARPACI DEDE

ASLAN BABA

ASLAN DEDE (Meczûb)

AŞÇI YAHYÂ BABA

ÂŞIK EFENDİ

ÂŞIK PAŞA

ÂŞIKLI SULTAN

ATÂ BİN EBÛ REBÂH

ATÂ EFENDİ

ATÂ EL-EZRAK

ATÂ BİN MEYSERE EL-HORASÂNÎ

ATÂ SÜLEYMÎ

ATÂ BİN YESÂR

ATÂULLAH (ATÂÎ AHMED) EFENDİ

ATEŞBÂZ VELÎ

ATPAZARLI OSMAN FADLI EFENDİ (KUTUP OSMAN)

AVDAN BABA

AVN BİN ABDULLAH

AYDERÛSÎ

AYDERÛSÎ (Abdullah bin Abdullah)

AYDERÛSÎ (Abdurrahmân bin Mustafa)

AYDERÛSÎ (Abdülkâdir bin Şeyh)

AYDERÛSÎ (Ebû Muhammed)

AYDERÛSÎ (Muhammed bin Abdullah)

AYDERÛSÎ (Şeyh bin Abdullah)

AYDÎ BABA

AYNÎ DEDE

AYN-ÜL-KUDÂT HEMEDÂNÎ

AYNÜZZEMÂN CEMÂLEDDÎN-İ GEYLÂNÎ

AYSÂVÎ (Ahmed bin Yûnus ed-Dımeşkî)

AZERÎ HAMZA BİN ALİ

AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ

AZİZ NESEFÎ

AZZÂZ BİN MÜSTEVDÎ EL-BETÂİHÎ