CİLD       ALFABE       KONU       KABR-İ ŞERİFLER

  

     
 

Afganistan

Âzerbaycan

Bulgaristan

Cezâyir

Fas

Filistin

Hindistan

Irak

İran

İspanya

İsrâil

Kazakistan

Kıbrıs Adası

Kıpçak

Libya

Lübnan

Macaristan

Makedonya

Mısır

Özbekistan

Pakistan

Romanya

Rusya Federasyonu

Senegal

Sûriye

Suudî Arabistan

Tunus

Türkiye

Türkmenistan

Ukrayna

Ürdün

Yemen

Yunanistan

 

MISIR EVLİYÂLARI 

Bedr:

EBÜ'L-FADL AHMEDÎ

 

Dimyat:

ŞÜSTERÎ

 

Desûk:

İBRÂHİM DESÛKÎ

 

Gamr:

GAMRÎ

 

Barbiyye-(Şibr):

AHMED SATÎHA

 

HüseynÎ:

DEMİRTAŞ MUHAMMEDÎ

 

İskenderiyye:

ATÂ BİN YESÂR

BUSAYRÎ (Muhammed bin Saîd bin Hammâd)

DÂVÛD-İ İSKENDERÎ

EBÜ'L-ABBÂS-I MÜRSÎ

MUHAMMED BİN ABDULLAH EL-MÜRŞİDÎ

YÂKÛT-İ ARŞÎ

 

Kûs:

EBÜ'L-ABBÂS EL-MÜLESSEM

EBÜ'L-HASAN KÛSÎ (Kınâ)

 

Kaz'a-İ Nahl:

KARABAŞ ALİ EFENDİ

 

Luhayya:

AHMED BİN ÖMER ZEYLA'Î

 

Münye:

MUHAMMED BİN ABDULLAH EL-MÜRŞİDÎ

 

Müştevl:

EBÛ ALİ MÜŞTEVLÎ

 

Ravda:

İBN-İ VEFÂ (Ali bin Muhammed)

 

SaÎd (Hûr Nâhiyesi):

EBÛ İMRÂN (Mûsâ)

MUHAMMED BİN AHMED FERGAL (Saîd)

 

Uyûn-ül-kasb:

EBNÂSÎ (İbrâhim bin Mûsâ)

 

Tanta:

AHMED-İ BEDEVÎ

 

Kâhire:

ABDULLAH İBNİ VEHB

Abdullah Desûkî

ABDULLAH MENÛFÎ

ABDÜLVEHHÂB-I MISRÎ

ABDÜLAZÎZ DÎRÎNÎ

ABDÜLKÂDİR DEŞTÛTÎ

ABDÜLVEHHÂB-I ŞA'RÂNÎ

AHMED BEHLÜL

AHMED DERDÎRÎ

AHMED NECİBÎ

Ahmed Rıfâî

AHMED EZ-ZÂHİD

ÂİŞE BİNTİ CÂFER-İ SÂDIK

ALİ HAVÂS BERLİSÎ

ALİ MAHALLÎ

ALİ NEBTÎTÎ

ALİ ŞEVNÎ

ALİ BİN ŞİHÂB

AYDERÛSÎ (Abdurrahmân bin Mustafa)

BEHÂEDDÎN MECZÛB EL-KÂDİRÎ

BEKRÎ

BEKRÎ (Ebü'l-Mekârim)

BENNÂN EL-HAMMÂL

ÇELEBİ ABDÜLCELÎL

EBÛ ABDULLAH MERRAKÛŞÎ

EBÛ ALİ RODBÂRÎ

EBÛ TÂHİR MAHALLÎ

EBÜ'L-ABBÂS EL-BASÎR

EBÜ'L-ABBÂS EL-GAMRÎ

EBÜ'L-ABBÂS EL-HARRÂR

EBÜ'L-HASAN BEKRÎ

EBÜ'L-HAYR EL-AKTA

EBÜSSÜ'ÛD EBÜ'L-AŞÂİR EL-BÂZİNÎ

EMÎR HAYÂLÎ ÇELEBİ

FAHR-ÜL-FÂRİSÎ (Muhammed bin İbrâhim Fârisî)

FEREC MECZÛB

HIFNÎ (Hafnâvî)

İBN-İ ATÂULLAH

İBN-İ FÂRİD

İBRÂHİM GÜLŞENÎ

İBRÂHİM KABÂDÎ

LEYS BİN SA'D

MİDYEN BİN AHMED EL-EŞMÛNÎ (Eşmûn)

MUHAMMED BİN ANÂN

MUHAMMED EMİN ERBİLÎ

MUHAMMED ITRÎS

MUHAMMED ŞÂZİLÎ (Berekât)

MUHAMMED ŞENÂVÎ (Ravh)

MUHAMMED ŞÜVEYMÎ

MUHAMMED ZUĞDÂN

MUSTAFA BEKRÎ

MÜNÂVÎ (Yahyâ bin Muhammed)

OSMAN BİN MERZÛK EL-KUREŞÎ

OSMAN ŞİRVÂNÎ

SÂLİM ŞEBŞÎRÎ

SERÛCÎ

SEYYİDET NEFÎSE

SEYYİDET SEKÎNE

SULTÂN-ÜL-ULEMÂ

ŞÂFİÎ

ŞEYH İBNİ NÛH

ŞEYH İBRÂHİM CA'BERÎ

ŞEYH SAFVETÎ

TAKIYYÜDDÎN İBNİ DAKÎK-ÜL-ÎD

TAKIYYÜDDÎN SÜBKÎ

YÛSUF BİN ABDULLAH EL-GÜRÂNÎ

ZÂHİD

ZÂHİDܒL-KEVSERÎ

ZEKERİYYÂ ENSÂRÎ

ZEMLİKÂNÎ

ZEYNELÂBİDÎN MUHAMMED

ZEYNELÂBİDÎN MÜNÂVÎ

ZİYÂEDDÎN HALÎL CÜNDÎ

ZÜNNÛN-İ MISRÎ

 

Aksûr:

YÛSUF BİN ABDÜRRAHÎM AKSÛRÎ