CİLD       ALFABE       KONU       KABR-İ ŞERİFLER

  

     
 

Afganistan

Âzerbaycan

Bulgaristan

Cezâyir

Fas

Filistin

Hindistan

Irak

İran

İspanya

İsrâil

Kazakistan

Kıbrıs Adası

Kıpçak

Libya

Lübnan

Macaristan

Makedonya

Mısır

Özbekistan

Pakistan

Romanya

Rusya Federasyonu

Senegal

Sûriye

Suudî Arabistan

Tunus

Türkiye

Türkmenistan

Ukrayna

Ürdün

Yemen

Yunanistan

 

ÖZBEKİSTAN EVLİYÂLARI 

Buhâra:

ABDÜLHÂLIK GONCDÜVÂNÎ (Goncdüvân)

ALÂEDDÎN-İ ATTÂR (Çağanyân Nâhiyesi)

ALÂEDDÎN GONCDÜVÂNÎ (Fîl-i Marze)

ALİ BİN MUHAMMED

ÂRİF-İ DİKGERÂNÎ (Dikkerân)

ÂRİF-İ RİVEGERÎ (Riveger)

BABA KEMÂL CÜNDÎ

BEHÂEDDÎN BUHÂRÎ (Şâh-ı Nakşibend) - 1

BEHÂEDDÎN BUHÂRÎ (Şâh-ı Nakşibend) - 2 (Kasr-i Ârifân)

BEHÂEDDÎN KIŞLAKî (Kışlak)

EBÛ HAFS-I KEBÎR

EMÎR GİLÂN-İ VÂŞî (Vâş)

HÂCE EVLİYÂ-İ KEBÎR (Hakrîz)

HÂCE HASAN ATTÂR (Çağanyân Nâhiyesi)

HÂCE İBRÂHİM

HÂCEGÎ MUHAMMED İMKENEGÎ (İmkene)

MAHMÛD-İ İNCİRFAGNEVÎ (Akbenî Nâhiyesi)

MUHAMMED BÂBÂ SEMMÂSÎ (Semmâs Köyü)

MÜBÂREK BUHÂRÎ

Nizâmeddîn Hâmûş

SEYYİD ALİ HEMEDÂNÎ (Hıtlan)

SEYYİD EMÎR BURHÂN

SEYYİD EMÎR HAMZA (Sühârî Kasabası)

SEYYİD EMÎR KÜLÂL (Sühârî Kasabası)

SÛFÎ ALLAHYÂR (Rahşvar-Allahyar)

 

Harezm:

ABDÜLLATÎF CÂMÎ

ALÂEDDÎN HAREZMÎ

ALİ RÂMİTENÎ

NECMEDDÎN-İ KÜBRÂ

SEYYİD ATÂ (Hakîm Atâ denilen yerde)

 

Mâverâünnehr:

ŞAKÎK-İ BELHÎ (Kûlân)

DERVİŞ MUHAMMED (Büster-Dosferâr)

 

Fergana:

SÂBİT EBÜ'L-MEÂNÎ (Nemnekân)

SAİDÜDDÎN FERGÂNÎ

 

Semerkant:

BUHÂRÎ (Hartenk Kasabası)

DERVİŞ AHMED SEMERKANDÎ

EBÜ'L-ABBÂS DÎNEVERÎ

FÂRİS BİN ÎSÂ BAĞDÂDÎ

KÂDI MUHAMMED ZÂHİD (Hisar - Vahş Köyü)

MUSTAFA BİN SÜLEYMÂN

SEYFEDDÎN MENÂRÎ (Ferket Nâhiyesi - Menâr Köyü)

UBEYDULLAH-I AHRÂR

YA’KÛB-İ ÇERHÎ (Hisar Şadman-Hılfetu)

 

Taşkent:

NÛREDDÎN TAŞKENDÎ

ZENGÎ ATÂ (Şuş-Zengi Atâ)