CİLD       ALFABE       KONU       KABR-İ ŞERİFLER

  

     
 

Afganistan

Âzerbaycan

Bulgaristan

Cezâyir

Fas

Filistin

Hindistan

Irak

İran

İspanya

İsrâil

Kazakistan

Kıbrıs Adası

Kıpçak

Libya

Lübnan

Macaristan

Makedonya

Mısır

Özbekistan

Pakistan

Romanya

Rusya Federasyonu

Senegal

Sûriye

Suudî Arabistan

Tunus

Türkiye

Türkmenistan

Ukrayna

Ürdün

Yemen

Yunanistan

 

SÛRİYE EVLİYÂLARI 

Baalbek:

ABDULLAH BİN ABDÜLAZÎZ (OSMAN) EL-YUNEYNÎ

ŞEMSEDDÎN İBN-İ MÜNÎR

YÜNÛNÎ

 

Bîre-Kefertaşe:

ABDULLAH EL-ACEMÎ

 

Halep:

AHMED HAMMÂMÎ

EBÛ BEKR BİN EBÛ VEFÂ

İBN-İ KAVVÂM

OSMAN HARRÂT

 

Hama:

ALİ BİN YAHYÂ GEYLÂNÎ

ALVÂN HAMEVÎ

CEZÎRÎ

 

Hameyme:

ALİ BİN ABDULLAH BİN ABBÂS

 

Humus:

CÜBEYR BİN NÜFEYR

KA'B-ÜL-AHBÂR

 

Hulvân:

ŞEYH İBRÂHİM HAKKI

 

Kamışlı-Telma'rûf köyü:

AHMED HAZNEVÎ

 

Masîsa:

ALİ EL-MASÎSÎ

 

Rakka:

EBÛ İSHÂK İBRÂHİM BİN MÜVELLED

 

Şam:

ABDULLAH HERÂTÎ

ABDULLAH BİN ZEYD

ABDÜLGANÎ NABLÜSÎ

ABDÜLKÂDİR CEZÂYİRÎ

ABDÜLKÂDİR SIDDÎKÎ

ABDÜLVÂHİD BİN MUHAMMED

AHMED BİN EBÜ'L-HAVÂRÎ

AHMED BİN İBRÂHİM EL-VÂSITÎ

AHMED KÂDİRÎ

AHMED BİN MUHAMMED

AHMED NAHLÂVÎ

AHMED BİN YAHYÂ EL-CELÂ

ALÂEDDÎN KONEVÎ

ALİ EFENDİ (Midillili)

ALİ EL-HARÎRÎ

ALİ BİN MEYMÛN MAĞRİBÎ

ÂMİR BİN ABDULLAH ANBERÎ

AYSÂVÎ (Ahmed bin Yûnus ed-Dımeşkî)

Bekkâr Rahîbî

BENÂ KUREŞÎ

BERK

BİLÂL BİN SA'D

CÜBEYR BİN NÜFEYR

EBÛ BEKR-İ DÜKKÎ

EBÛ BEKR YA'FÛRÎ (Ya'fûr)

EBÛ İDRÎS HAVLÂNÎ

EBÛ MÜSLİM HAVLÂNÎ

EBÛ SÜLEYMÂN DÂRÂNÎ (Daran)

EBÛ UBEYD EL-BUSRÎ

FAHREDDÎN-İ IRÂKÎ (İbrâhim bin Şehriyâr Hemedânî)

HALÎMÎ ÇELEBİ

HASAN SEKR DIMAŞKÎ

HUZEYFETÜ'L-MER'ÂŞÎ (Maraş)

İBN-İ ÂBİDÎN

İBRÂHİM BİN EDHEM

MEKHÛL EŞ-ŞÂMÎ

MEVLÂNÂ HÂLİD-İ BAĞDÂDÎ

MUHAMMED AVFÎ

MUHAMMED BEDAHŞÎ

MUHAMMED HÂNÎ

MUHAMMED KUDÂME

MUHAMMED URRE

MUHYİDDÎN-İ ARABÎ

NABLÜSÎ

NEVEVÎ

ÖMER BİN ABDÜLAZÎZ

RECÂ BİN HAYVE

RİSLÂN DIMEŞKÎ

SELÎM EL-MESÛTÎ

SEYYİD MUHAMMED MURÂDÎ

SEYYİD MUHAMMED ŞÂH

SUMÂDÎ

ŞÂKİR HAMEVÎ

ŞEMSEDDÎN ÎCÎ

ŞEYH ABDULLAH EL-FÂİZ DAĞISTÂNÎ

TAKIYYÜDDÎN HISNÎ

TÂVÛS BİN KEYSÂN

UBEYDE BİN MUHÂCİR

UKAYL EL-MÜNBECÎ (Münbec)

ÜVEYS MEDENÎ

YÛSUF KÂMİTÎ

ZÜHRÎ (Şegbedâ Köyü)

 

ŞebrÎs:

ŞEBRÎSÎ

 

Lazkiye:

ŞEYH MUHAMMED EL-MA'RİBÎ

 

Yeri Bilinmeyenler

UTBET-ÜL-GULÂM